Редакційна політика

Галузь та проблематика

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

 

Політика розділів

Інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Автоматизовані системи управління

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні проблеми інформатики

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Евристичні методи та алгоритми в системному аналізі та управлінні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові методи в системному аналізі, інформатиці та теорії прийняття рішень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Науково-методичні проблеми в освіті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензія є сліпе рецензування. Ні автору, ні рецензентам не надається інформація один про одного.

Критерії включають в себе якість дослідження, оригінальність, якість письма, структуру статті, граматику.

Типовий період часу, дозволений для рецензування, зазвичай становить 4 тижні.

Рецензенти запрошуються на основі їхніх досягнень і знань в цій галузі.

 

Процедура рецензування наступна:

1. Автор відправляє статтю, використовуючи онлайн-форму на сайті.

2. Редакція відправляє статтю (без імені автора) вибраному рецензенту, який є експертом в цій галузі.

3. Рецензент надсилає рецензію до редакції, яка направляє її в редакційну колегію.

4. Редакційна колегія приймає остаточне рішення на підставі рішення рецензента про прийняття статті.

5. Остаточне рішення, включаючи коментарі рецензента, відправляється автору.

 

Політика відкритого доступу

Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не запитуючи дозволу видавця або автора. Це, відповідно до визначення BOAI відкритого доступу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Періодичність

Журнал публікується 4 рази на рік.

 

 

Плата за публікацію

"Системні дослідження та інформаційні технології" публікується як журнал "золотого" відкритого доступу, коли кожен може читати, завантажувати і поширювати наші рецензовані статті безплатно. Такий необмежений доступ в інтернеті гарантує, що праці авторів будуть прочитані значно ширшою аудиторією, ніж це можливо при традиційній моделі на основі передплати.

Подання статей на розгляд і їх рецензування є безплатними.

Вартість публікації: безкоштовно.

 

Політика самоархівування

Авторська оригінальна версія

Авторською оригінальною версією (рукописом) є нерецензована версія статті. Автори можуть використовувати початковий варіант статті де завгодно і коли завгодно (на особистому сайті та/або їх працедавця та/або на безплатних публічних серверах оригінальних версій статей зі своєї предметної області) за умови, що після того, як стаття прийнята до публікації, вони дають посилання на журнал, і що після того, як стаття була опублікована, це посилання оновлюється із зазначенням деталей, таких як рік і номер випуску, цифровий ідентифікатор DOI і URL-посилання на опубліковану статтю на сайті журналу.

Опублікована версія

Опублікованою версією (публікацією) є гранка статті в журналі. Статті в журналі публікуються під ліцензією CC BY-ND. Автори можуть вільно розміщувати свої праці і поширювати посилання на них як у соціальних мережах, таких як Facebook, блоги чи Twitter, так і в комерційних репозиторіях одразу після публікації. При розміщенні, поширенні чи повторному використанні статей має бути дане чітке посилання на журнал як на місце першопочаткової публікації з коректним цитуванням. Автори також мають вказувати URL-посилання на публікацію при розміщенні PDF-версії статті. Також посилання має включати цифровий ідентифікатор DOI.

 

Видавнича етика та її порушення

Видавець журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" очікує, що редактори, автори та рецензенти будуть дотримуватися високих стандартів видавничої етики. Видаючи журнал, ми дотримуємося відповідних законів і нормативних актів із захисту прав інтелектуальної власності та авторських прав.

Етичні зобов’язання авторів

Автори мають дотримуватися високих стандартів видавничої етики, підтримувати належну комунікацію з редактором(-ами), видавцем і своїми співавторами. Автори повинні утримуватися від спотворення результатів досліджень, які могли б дискредитувати журнал, підірвати довіру до професіоналізму наукового авторства і в підсумку всієї наукової діяльності. Ми вважаємо за неприйнятне:

(1) Плагіат (і самоплагіат) повний або частковий без відповідного посилання. Всі цитати мають бути правильними. Автор повинен мати письмовий дозвіл від власника авторських прав на відтворення будь-яких рисунків і таблиць – за винятком випадків, які вписуються в концепцію чесного використання. Автор повинен гарантувати, що його робота оригінальна і належить йому, що жодна її частина не була раніше опублікована (частково або в повному обсязі) і що не укладена жодна інша угода на публікацію роботи чи її частини. Рукопис не повинен знаходитися на розгляді в іншому місці.

(2) Фальсифікація чи фабрикація даних. Не повинно бути жодної фабрикації даних чи маніпуляцій із ними (включаючи зображення) на підтримку висновків. Фабрикація, фальсифікація або вибіркове подання даних з метою ввести в оману є неетичними, як і незаконне запозичення чужих даних чи результатів дослідження. Якщо автор використовує вторинні дані (зібрані кимось іншим набори даних), він повинен отримати дозвіл на використання авторського права, перш ніж відтворювати дані (за винятком випадків, які вписуються в концепцію чесного використання).

(3) Привласнення чужої роботи. Усі автори статті мають бути включені й усі подяки мають бути актуальними. Автору(-ам) слід відзначити роботи інших науковців, що були використані в дослідженні, і послатися на публікації, які вплинули на напрям і хід дослідження.

(4) Навмисне виключення інформації про фінансову підтримку, що буде розглядатися як конфлікт інтересів. Автор повинен відкрито повідомляти про будь-який конфлікт інтересів – наприклад, якщо публікації були на користь компанії або ж це послуги, в яких автор(-и) має особисту зацікавленість.

Рукопис має бути схвалений усіма співавторами і відповідальними органами управління інституту чи організації, де проводилася робота. Крім відповідальності за ті частини роботи, які відповідальний автор виконував сам, він(вона) повинен бути здатним ідентифікувати конкретний внесок своїх співавторів. Крім того, автори мають бути впевнені в принциповості внеску своїх співавторів. Додавання або вилучення авторів на стадії доопрацювання статті може бути обґрунтовано виправданим. Перероблений рукопис має супроводжуватися листом, у якому пояснюється роль додавання і/або вилучення автора(-ів). Такий запит може потребувати додаткової документації. Щоб забезпечити об’єктивність і прозорість у дослідженнях, а також дотримання принципів етичної і професійної поведінки, автори мають надавати інформацію про джерела фінансування, про можливі конфлікти інтересів (фінансові чи нефінансові), інформовану згоду, якщо у дослідженні брали участь люди, і заяву про гуманне ставлення до тварин, якщо вони використовувались у дослідженні. Якщо автори виявили серйозні помилки в своїй роботі, вони мають повідомити про це відповідальному редактору якомога швидше для того, щоб виправити роботу, зняти її або опублікувати спростування чи повідомлення про обдруківку. Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з відповідальним автором. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працюють автори, для розслідування і судового розгляду.

Етичні зобов’язання редакторів

Редакційна колегія журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" має постійно працювати над підвищенням рівня видання. Члени редакційної колегії зобов’язані забезпечити конфіденційність усіх отриманих матеріалів та їх змісту, допоки вони не будуть прийняті до публікації. Редактори не повинні нікому, крім авторів і рецензентів, надавати інформацію щодо рукописів, у тому числі про те, чи були вони отримані та чи перебувають на стадії розгляду, про їх зміст і статус у процесі рецензування, про критику рецензентів і про остаточну долю рукописів. Крім того, жоден із членів редколегії не може використовувати відомості, доказову базу та інтерпретації з неопублікованого рукопису для своїх власних досліджень, за винятком письмової згоди авторів. Наші редактори не повинні співпрацювати з рецензентами, які подають звіти низької якості, неправильні чи зневажливі або які надають рецензії після узгодженого терміну. Редактори не повинні публікувати чи поширювати коментарі рецензентів без дозволу самого рецензента і автора. Політика нашого журналу передбачає закрите рецензування. Тому коментарі рецензента надаються авторам не підписаними, ця інформація не може бути розкрита автору або іншій особі без письмового дозволу рецензента. Конфіденційність може бути знята у разі виявлення нечесності або шахрайства, однак редактори повинні повідомити про це авторів або рецензентів. Редактори повинні робити все можливе для своєчасної підготовки рукописів для публікації із залученням усіх наявних у них ресурсів. Якщо редактори мають намір опублікувати рукопис, вони мають намагатися завершити роботу з рукописом у відведений для цього час, а будь-які заплановані затримки погоджувати з авторами. Якщо журнал не має наміру продовжувати роботу з рукописом, редактори повинні намагатися відхилити рукопис якомога швидше, щоб автори могли подати його в інший журнал. Редактори, які ухвалюють остаточні рішення щодо рукописів, повинні відмовитися від редакційних рішень за наявності конфлікту інтересів або відносин, які можуть призвести до конфліктів, пов’язаних із цими рукописами. Інші працівники редакції, які беруть участь у прийнятті редакційних рішень, повинні проінформувати редакторів про свою поточну фінансову зацікавленість або інші конфлікти інтересів і самостійно відмовитися від ухвалення рішень за наявності конфлікту інтересів. Співробітники редакції не повинні використовувати інформацію, отриману при роботі з рукописами, в особистих цілях. Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з редактором. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працює редактор, для розслідування і судового розгляду.

Етичні зобов’язання рецензентів

Рукописи, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню. Редакція журналу "Системні дослідження та інформаційні технології" очікує, що рецензенти будуть дотримуватися високих стандартів видавничої етики. Рецензенти мають погоджуватися на рецензування лише тих робіт, у предметній області яких вони є фахівцями і які вони здатні опрацювати у встановлений термін. Очікується, що рецензенти будуть оперативно відгукуватися на прохання щодо рецензування і надавати рецензії у встановлені терміни. Коментарі рецензентів мають бути конструктивними, чесними і ввічливими. Рецензенти мають строго конфіденційно зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали і відомості у них. Рецензенти не повинні публічно обговорювати роботу авторів і розголошувати їхні ідеї до публікації рукопису. Рецензенти не повинні зберігати рукопис для особистого користування і після подання рецензії повинні знищити паперові та видалити електронні копії рукописів. Рецензенти повинні інформувати редакторів про будь-який конфлікт інтересів, що може вплинути на їхню думку про рукопис, і вони мають самостійно відмовитися від рецензування, якщо є підстави для упередженості. Рецензенти не повинні використовувати інформацію щодо рецензованої ними роботи у своїх інтересах до того, як вона буде опублікована. Рецензенти повинні повідомляти редакцію про будь-які виявлені ними порушення видавничої етики з боку атора(-ів). Це, зокрема, можуть бути: плагіат, самоплагіат, недобросовісні маніпуляції із зображеннями/фотографіями/рисунками, упереджений список посилань, дублювання публікації, повторне використання даних із попередньої публікації без відповідних посилань, неоригінальність публікації, неявні конфлікти інтересів або фінансування тощо. Скарги на неетичну поведінку будуть обговорюватися спочатку з рецензентом. У разі продовження диспуту справу буде передано в заклад, де працює рецензент, для розслідування і судового розгляду.

Розгляд скарг на протиправну поведінку

Ми серйозно ставимося до всіх можливих випадків протиправної поведінки. Якщо у редактора виникли побоювання, що пропонована стаття описує щось, що може вважатися неправомірним щодо дослідження, публікації чи професійної поведінки, то це конфіденційно обговорюється редколегією. Якщо питання не вдається вирішити в ході обговорення з автором і у редактора все ще залишаються сумніви, то про цей випадок може бути повідомлено у відповідні інстанції. Читачам, які запідозрили щось протиправне в опубліковані статті, рекомендується повідомити про це редакцію.