Про журнал

Міжнародний науково-технічний журнал „Системні дослідження та інформаційні технології” ("System research & information technologies"), який видається Інститутом прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), публікує роботи теоретичного і прикладного характеру по широкому спектру проблем, пов'язаних з системними дослідженнями і інформаційними технологіями.

Його об'єм складає 150 сторінок, періодичність видання чотири випуски в рік. Журнал видається з січня 2002 року.

У журналі друкуються оригінальні статті, що містять нові наукові результати з проблем, розробки яких ведуться уперше у світі.

Зокрема наукові пошуки проводяться в таких напрямах:  


розроблено  методи системно погодженого рішення послідовності взаємозалежних задач: цілеспрямованого раціонального вибору багаторівневої ієрархічної структури для складної системи за вимогами до об'єкту в цілому; вибору формування безлічі цільових функцій за емпіричними даними в умовах концептуальної невизначеності; визначення безлічі Парето з умови раціонального взаємного узгодження безлічі значень цільових функцій і області їх визначення; багатокритерійного вибору раціонального рішення на безлічі Парето з умови компромісу суперечливих цілей.


запропоновано концепції та методології системного аналізу живучості функціонування складних технічних системі в динаміці управління їх безпекою як бази стратегії і апарату системно погодженого рішення завдань виявлення, розпізнавання, прогнозування і мінімізації ризику позаштатних, критичних, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф в реальному масштабі часу в умовах неповноти, невизначеності, неточності та суперечності початкової інформації і наявності неусувного порогового обмеження часу на цикл формування і реалізації рішень по попередженню наслідків ситуацій ризику.


представлено методи дослідження систем управління для об'єктів, що описуються нелінійними операторними, диференціально-операторними рівняннями, диференціально-операторними включеннями і варіаційними нерівностями у Банахових просторах з обмеженнями на керуючі та фазові змінні. Доводяться теореми існування оптимізуючих функцій, обгрунтовуються необхідні умови оптимальності у формі варіаційних нерівностей, розробляються методи скінченномірних апроксимацій даних екстремальних завдань і необхідних умов оптимальності для них, вирішується проблема екстремальної регуляризации обмежень у формі операторних нерівностей і включень.
 Розроблені абстрактні методи застосовуються для управління процесами, модельованими нелінійними граничними завданнями для рівнянь в приватних похідних, змішаними системами і ін.


Розробляються теоретичні основи імовірнісних методів аналізу даних і знань, які характеризують статику і динаміку складних систем в техніці, на виробництві, фінансах, економіці, медицині, з метою утворення структурних і функціональних математичних і статистичних моделей і методів аналізу ситуацій, передбачення і прогнозування подій, методів підтримки ухвалення рішень, діагностики і автоматичного управління.

Основним напрямом нинішніх і подальших досліджень є розробка теорії і методів байесовского оцінювання і синтезу Байесовских мереж (Bayesian networks), методів їх навчання на основі статистичних даних і методів формування статистичних виведень на основі мережі.

Системний підхід до вирішення проблеми аналізу і синтезу байесовских мереж дає можливість створювати прикладні комп'ютерні системи підтримки ухвалення рішень при передбаченні і прогнозуванні подій, аналізі ризиків, управлінні складними системами в економіці, фінансах, техніці і на виробництві. Створюється прикладне програмне забезпечення для оцінювання і аналізу моделей по байесовским методах і застосування отриманих моделей для вирішення завдань в різних областях наукової і практичної діяльності.


Розробляються нечіткі методи індуктивного моделювання в завданнях прогнозування в економіці і фінансовій сфері. Досліджуються нечіткі нейронні мережі в завданнях класифікації кластерного аналізу і прогнозування.Провідні тематичні розділи: теоретичні і прикладні проблеми і методи системного аналізу; теоретичні і прикладні проблеми інформатики; автоматизовані системи управління; прогресивні інформаційні технології, високопродуктивные комп'ютерні системи; проблеми ухвалення рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і социальних системах; теоретичні і прикладні проблеми інтелектуальних систем підтримки ухвалення рішень; проблемно і функціонально орієнтовані комп'ютерні системи і мережі; методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу і управління системами в умовах ризику і невизначеності; евристичні методи і алгоритми в системному аналізі і управлінні; нові методи в системному аналізі, інформатиці і теорії ухвалення рішень; науково-методичні проблеми в освіті.

Статті публікуються на українській, російській і англійській мовах.

У журналі друкуються роботи провідних вчених світу: проф. П.І. Бідюка (Україна), проф. Ж. Бонніна (Франція), проф. А. Вілла (Франція), проф. М. Гаета (Італія), проф. А.Д. Гвішиані (Росія), проф. М. Діамана (Франція), проф. Ю.П. Зайченко (Україна), акад. М.З. Згуровського (Україна), проф. Ж. Індерер (Франція), проф. Ж. Іоване (Італія), проф. І.В. Максімея (Белорусія), проф. В.С. Мельника (Україна), проф. Н.Д. Панкратової (Україна), проф. Т.Л. Сааті (США), акад. И.В. Сергієнко (Україна), проф. Е.Ф. Царькова (Латвія) та ін.

Редакційна колегія є міжнародною. До неї входять вчені США (проф. Т.Л. Сааті, проф. Е.О. Файнберг), Турції (Г.-В. Вебер), Литви (Л. Сакалаускас), Росії (проф. А.Д. Гвішиані), Єгипту (проф. А.М. Салем), Румунії (Х.-М. Теодореску), провідні вчені України.

Журнал "Системні дослідження та інформаційні технології" включений в перелік фахових видань.

Головний редактор журналу Згуровський Михайло Захарович, академік Національної академії наук України, професор, доктор технічних наук, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", директор ІПСА, провідний вчений в областях системного аналізу, інформаційних технологій, теорії прийняття рішень та управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах, автор більше 400 наукових робіт, у тому числі 20 монографій та підручників.

Заступник головного редактора Панкратова Наталія Дмитрівна, професор, доктор технічних наук, заступник директора по науці ІПСА, провідний вчений в галузях системного аналізу, інформаційних технологій, передбачення, прикладної математики і механіки, автор більш 400 наукових публікацій, у тому числі 19 монографій і 14 навчально-методичних робіт.

У журналі регулярно висвітлюються праці наукових конференцій, семінарів з питань системного аналізу і інформаційних технологій, освіти і науки UNESCO, технологічного передбачення UNIDO.