Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів

T. V. Kozulia, M. O. Bilova

Анотація


Визначено основні шляхи удосконалення комплексної системи оцінювання безпечності стану складних природно-техногенних об’єктів з виявленням факторів їх дестабілізації з метою регулювання сталого розвитку і прийняття керувальних заходів. Проаналізовано перспективи впровадження когнітивного моделювання в систему інформаційно-методичного забезпечення оцінки екологічності складних об’єктів. Надано практичну реалізацію запропонованої методики на прикладі прогнозування стану Харківського регіону.

Ключові слова


складні об’єкти; комплексна оцінка; безпечність стану; інформаційно-методичне забезпечення; графоаналітичне моделювання; когнітивна карта; компараторна ідентифікація; прогнозні розрахунки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Прангишвили И.В. Системные закономерности и системная оптимизация / И.В. Прангишвили. — М. : СИНТЕГ, 2004. — 204 с.

2. Кузнецов О.П. Анализ влияний при управлении слабоструктурированными ситуациями на основе когнитивных карт II Человеческий фактор в управлении / О.П. Кузнецов, A.A. Кулинич, A.B. Марковский; под ред. H.A. Абрамовой, К.С. Гинсберга, Д.А. Новикова. — М.: КомКнига, 2006. — С. 313–344. 

3. Кузнецов О.П. Интеллектуализация поддержки управляющих решений и создание интеллектуальных систем / О.П. Кузнецов // Проблемы управления. — № 3.1. — 2009. — С. 64–72.

4. Корноушенко Е.К. Целенаправленное управление состоянием когнитивной линейной модели с ограниченным множеством состояний / Е.К. Корноушенко // Управление большими системами. — 2014. — Вып. 51. — С. 6–25.

5. Горелова Г.В. Когнитивный подход к имитационному моделированию сложных систем / Г.В. Горелова // Известия Юж. федер. ун-та. Технические науки. — 2013. — №3(140). — С. 239–250.

6. Згуровський М.З. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей / М.З. Згуровський, Т.А. Маторина, Д.О. Прилуцький, Д.А. Аброськін // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2008. — № 1. — C. 7–32.

7. Згуровський М.З. Сталий розвиток регіонів України / М. З. Згуровський. — К.: НТУУ «КПІ», 2009. — 197 с.

8. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення: моногр. / А.Б. Качинський. — К. : НІСД, 2001. — 312 с.

9. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко [та ін.]. — К.: РВПС України, 1999. — 716 с.

10. Шапар А.Г. Сучасні масштабні екологічні проблеми в контексті сталого розвитку / А.Г. Шапар // Екологія і природокористування: зб. наук. праць Ін-ту проблем природокористування і екології НАН України. — К., 2009. — Вип. 12. — С. 6–9.

11. Ness B. Categorising tools for sustainability assessment / B. Ness, E. Urbel–Piirsalu, S. Anderberg, L. Olsson // Ecological economics. — 2007. — Vol. 60. — Iss. 3. — P. 498–508.

12. Gasparatos A. A critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability / A. Gasparatos, M. El–Haram, M. Horner // Environmental Impact Assessment Review. — 2008. — Vol. 28. — P. 286–311.

13. Xu L. Resilience of Social-ecological Systems to Human Perturbation: Assessing Dongting Lake in China / L. Xu, D. Marinova, X. Gu // Journal of Sustainable Development. — 2015. — Vol. 8. — №8. — P. 182–200.

14. Omer A. M. Energy, environment and sustainable development / A. M. Omer // Renewable and Sustainable Energy Reviews. — 2008. — Vol. 12. — Iss. 9. — P. 2265–2300.

15. Dzemydiene D. Preface to sustainable development problems in the issue / D. Dzemydiene // Technological and Economic Development of Economy. — 2008. — Vol. 14(1). — P. 8–10.

16. Холина В.Н. Основы экономики природопользования: учеб. для вузов / В.Н. Холина — СПб.: Питер, 2005. — 672 с.

17. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова. — К.: Вид. группа ВНV, 2007. — 546 с.

18. Levich A.P. Category-functor modelling of natural systems / A.P. Levich, A.V. Solov'yov // Cybernatics and Systems. — 1999. — № 30 (6). — P. 571–585.

19. Бушуев С.Д. Напрями дисертаційних наукових досліджень зі спеціальності «Управління проектами та програмами» / С.Д. Бушуев, В.Д. Гогунський, К.В. Кошкін // Управління розвитком складних систем. — 2012. — № 12. — С. 5–7.

20. Гогунский В.Д. Основные законы проектного менеджмента / В.Д. Гогунский, С.В. Руденко // IV міжнар. конф.: «Управління проектами: стан та перспективи». — Миколаїв: НУК, 2008. — С. 37–40.

21. Тюрин О.Г. Управление потенциально опасными технологиями // О.Г. Тюрин, В.С. Кальницкий, Е.Ф. Жегров. — Вологда: Инфра-Инженерия, 2011. — 288 с.

22. Колеснікова К.В. Розробка марківської моделі станів проектно керованої організації / К.В. Колеснікова, В.О. Вайсман, С.О. Величко // Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. — Вип. 7. — Х.: НТУ «ХПІ», 2012. — С. 217–222.

23. Козуля Т.В. Методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів методом компараторної ідентифікації / Т.В. Козуля, М.О. Білова // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Междунар. научно-техн. конф. SAIT 2014, Киев, 2014 / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». — К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2014. — С. 107–108.

24. Козуля Т.В. Обоснование методики компараторной идентификации для системы экологического мониторинга на региональном уровне исследования / Т.В. Козуля, М.О. Білова // Проблеми інформаційних технологій. — № 02(014). — 2013. — С. 45–49.

25. Козуля Т.В. Удосконалення комплексної методики оцінки екологічності складних систем методом компараторної ідентифікації / Т.В. Козуля, М.О. Білова // Системный анализ и информационные технологии: материалы 17-й Междунар. научно-техн. конф. SAIT 2015, Киев, 2015 / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». — К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2015. — С. 74–76.

26. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам / Ф.С. Робертс: пер. с англ. — М. : Наука, 1986. — 496 с.

27. Николис Г. Самоорганизация в неравновесных системах: От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации / Г. Николис, И. Пригожин. — М.: Мир, 1979. — 512 с.

DOI: http://dx.doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2017.1.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.