System approach to financial risks management

Authors

  • Nataliia V. Kuznietsova Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1662-1974
  • Petro I. Bidyuk Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7421-3565

DOI:

https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2018.2.12

Keywords:

system approach, risk’s management, financial risks, system methodology, uncertainty

Abstract

The principles, methods, procedures and means of a system approach to risk analysis and management were studied. The article presents internationally well-known standards for risk management of various types and shows the classification of financial risks ratings. Using banking risks as an example, the existing standards are compared and it is shown how it is possible to present existing rating approaches in the unified structural table and how to estimate the probability interval of a financial risk occurrence. The main features and characteristics of the "risk" category as well as qualitative and quantitative characteristics are shown. Also, the formalization of risk tolerance and acceptance of risk and their interrelation is shown. On the basis of the existing international approaches to risk management the system methodology for the risk analysis and management based on the main principles and methods of the system approach is proposed. This methodology takes into account the basic characteristics and special features of financial processes development, processing of different types of uncertainties associated with the peculiarities of financial data, international practice, and includes new combined methods for minimizing financial risks.

Author Biographies

Nataliia V. Kuznietsova, Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Nataliia Kuznietsova,

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), an associate professor at the Department of Mathematical Methods of System Analysis of Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Research interests: system approach, risk analysis, data mining, Bayes networks, information technologies, system analysis.

Petro I. Bidyuk, Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Petro Bidyuk,

Dr. of eng. sci., a professor at the Department of Mathematical Methods of System Analysis of Educational and Scientific Complex "Institute for Applied System Analysis" of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Research interests: statistical-probabilistic modeling and forecasting, data mining, neural networks, Bayesian networks, information technologies, system analysis.

References

Zhurovs'kyj M.Z. Osnovy systemnoho analizu: pidruch. dlja stud. vyshch. navch. zakl. / M.Z. Zhurovs'kyj, N.D.Pankratova. — K.: Vyd. hrupa VNU, 2007. — 544 c.

Ladanjuk A.P. Osnovy systemnoho analizu: navch. posib. / A.P. Ladanjuk. — Vinnytsja: Nova knyha, 2004. — 176 s.

Vorob'ev S.N. Sistemnyj analiz i upravlenie riskami v predprinimatel'stve: ucheb. posobie / S.N. Vorob'ev, K.V. Badin. — M.: Iz-vo Moskovskogo psihologo-sotsial'nogo in-ta; Voronezh: Iz-vo NPO "MODEK", 2009. — 760 s.

Kuznyetsova N.V. Vyjavlennja ta obroblennja nevyznachenostej u formi nepovnykh danykh metodamy intelektual'noho analizu / N.V. Kuznyetsova // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2016. — № 2. — S. 104–115.

International Convergence of Capital Standards. A revised Framework // Basel Committee of Banking Supervision. — Basel. — Updated November 2005. — Available at: https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm.

Khab’juk O. Bankivs'ke rehuljuvannja ta nahljad cherez pryzmu rekomendatsij Bazel's'koho komitetu: monohr. / O.Khab’juk. — Ivano-Frankivs'k: OIPPO; Snjatyn: PrutPrynt, 2008. — 260 s.

Basel Committee-Basel III. — Available at: https://www.bis.org/list/bcbs/tid_132/index.htm.

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi ta funktsionuvannja system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrayiny // Postanova Pravlinnja Natsional'noho banku Ukrayiny vid 02.08.2004 r. № 361.

Azhmuhamedov I.M. Formalizatsija ponjatij priemlemogo i tolerantnogo riska / I.M. Azhmuhamedov, O.N. Vybornova // Inzhenernyj vestnik Dona. — 2015. — № 3. — URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3240.

Nikitin I. Sistemnyj podhod k protsessu upravlenija riskami [Digital source] / I. Nikitin, M. Tsulaja. — Available at: http://www.bainr.ru/ article25.html.

Bidjuk P.I. Analiz chasovykh rjadiv: navch. posib. / P.I. Bidjuk, V.D. Romanenko, O.L. Tymoshchuk. — K.: NTUU "KPI", 2013. — 600 s.

Kuznyetsova N.V. Praktychni pidkhody do vyznachennja ta urakhuvannja nevyznachenostej, shcho formujut' finansovi ryzyky / N.V. Kuznyetsova // Tr. Odes. politehn. un-ta. — Odessa, 2014. — Vyp. 2(44). — S. 160–170.

Siddiqi N. Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring / N. Siddiqi. — 2005. — 196 p.

Kuznyetsova N.V. Rozrobka skorynhovykh kart dlja analizu ryzykiv bankivs'koyi dijal'nosti / N.V. Kuznyetsova // Reyestratsija, zberihannja i obrobka danykh. — 2017. — T.17, № 4. — S. 61–71.

Published

2018-06-20

Issue

Section

Methods of system analysis and control in conditions of risk and uncertainty