DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2019.4.02

Моделювання режимів роботи двомашинного асинхронного агрегата у трифазній системі координат

Valeriy V. Lutso, Anton M. Silvestrov, Lyudmila Yu. Spinul

Анотація


Розроблення експериментальних зразків нових видів електричних машин, а також пошук найбільш перспективних напрямів їх використання потребують ґрунтовних теоретичних досліджень. Наявність адекватної математичної моделі дозволяє передбачити можливі недоліки в роботі майбутніх зразків та уникнути їх на етапі проектування. Запропоновано математичну модель двомашинного асинхронного агрегата [1] з рухомим індуктором у трифазній системі координат. Моделі первинної і вторинної асинхронних машин розділено на дві окремі структурні одиниці. У моделі вторинної машини відображено вплив рухомого індуктора на рух ротора і забезпечено зв’язок з первинною машиною за швидкістю та електромагнітним моментом. Отримано графіки перехідних процесів для роботи двомашинного асинхронного двигуна у режимах холостого ходу і під навантаженням, а також під час роботи окремо вторинної машини. На основі графіків проаналізовано варіанти пуску вузлів двигуна. Побудована у середовищі MatLab структурна схема моделі наочно відображає зв’язок первинної і вторинної машин.

Ключові слова


асинхронний двигун; двомашинний агрегат; математична модель; рухомий індуктор; трифазна система координат; MATLAB

Повний текст:

PDF

Посилання


Patent Ukrayiny na korysnu model' UA 109114 U. Asynkhronnyj dvyhun / A.M. Sil'vestrov, V.F. Shynkarenko, O.F. Minets'. — № u109114; zajavl. 24.02.2016; opubl. 10.08.2016. — Bjul. № 15/2016.

Modeljuvannja elektromekhanichnykh system: pidruchnyk / O.P. Chornyj, A.V. Luhovyj, D.J. Rod'kin. — Kremenchuk, 2001. — 376 s.

Terehin V.B. Modelirovanie sistem elektroprivoda v Simulimk (Matlab 7.0.1) / V.B. Terehin. — Tomsk: Izd-vo Tomsk. politehn. un-ta, 2010. — 292 s.

Modeljuvannja elektromekhanichnykh system. Matematychne modeljuvannja system asynkhronnoho elektropryvodu: navch. posib. / O. I. Tolochko. — K.: NTUU "KPI", 2016. — 150 s.

Asinhronnye dvigateli serii 4A: sprav. /A 90 / A.E. Kravchik, M.M. Shlaf, V.I. Afonini, E.A. Sobolevskaja. — M.: Energoizdat, 1982. — 504 s.

Luts'o V.V. Matematychna model' dvomashynnoho asynkhronnoho dvyhuna iz rukhomym induktorom / V.V. Luts'o, A.M. Sil'vestrov // Systemni doslidzhennja ta informatsijni tekhnolohiyi. — 2019. — № 1. — S. 66–74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Патент України на корисну модель UA 109114 U. Асинхронний двигун / А.М. Сільвестров, В.Ф. Шинкаренко, О.Ф. Мінець. — № u109114; заявл. 24.02.2016; опубл. 10.08.2016. — Бюл. № 15/2016.

2. Моделювання електромеханічних систем: підручник / О.П. Чорний, А.В. Луговий, Д.Й. Родькін. — Кременчук, 2001. — 376 с.

3. Терехин В.Б. Моделирование систем электропривода в Simulimk (Matlab 7.0.1) / В.Б. Терехин. — Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2010. — 292 с.

4. Моделювання електромеханічних систем. Математичне моделювання систем асинхронного електроприводу: навч. посіб. / О. І. Толочко. — К.: НТУУ "КПІ", 2016. — 150 с.

5. Асинхронные двигатели серии 4А: справ. /А 90 / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонини, Е.А. Соболевская. — М.: Энергоиздат, 1982. — 504 с.

6. Луцьо В.В. Математична модель двомашинного асинхронного двигуна із рухомим індуктором / В.В. Луцьо, А.М. Сільвестров // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2019. — № 1. — С. 66–74.