Автоматизована система управління транспортними перевезеннями

S. Zabara, M. Dekhtyaruk

Анотація


Розроблено автоматизовану систему оптимізації вантажних перевезень на транспортній мережі, яку реалізовано у вигляді програмного комп’ютерного комплексу із застосуванням середовища візуального проектування Borland C++ Builder. Програмний комплекс складається з головної форми, з якої завантажуються дві підпрограми. Використовуючи підпрограму "Оптимізація маршрутизації перевезень" проведено пошукоптимальних маршрутів при транспортнихперевезеннях вантажів на заданій транспортній мережі за різними схемами (від однієї вершини (постачальника) до всіх інших вершин (споживачів), по черзі від кожної вершини до всіх інших вершин, від двох (або декількох) заданих вершин до всіх інших вершин). За допомогою підпрограми «Оптимізація транспортних перевезень вантажів» виконується оптимізація перевезень вантажів між пунктами постачання та пунктами споживання, з урахуванням обмежень на об’єми вантажів у пунктах відправлення та призначення.Повний текст:

PDF

Посилання


Бакаєв О.О., Кутах О.П., Пономаренко Л.А. Теоретичні засади логістики: Підручник. У 2-х т. — К.: Фенікс, 2005. — 951 с.

Логистика автомобильного транспорта: Учеб. пособие / В.С. Лукинский, В.И. Бережной, Е.В. Бережная и др. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 368 с.

Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.

Eksioglu B., Vural A.V., Reisman A. The vehicle routing problem: A taxonomic review // Computers & Industrial Engineering. — 2009. — 57, № 4. — P. 1472–1483.

Dabia S., Ropke S., Van Woensel T. Branch and cut and price for the time dependent vehicle routing problem with time windows // Transportation Science. — 2010. — 361, № 11. — P. 56–62.

Холоденко А.М., Горб О.С. Рівноваги виробничо-транспортної системи зі зворотним завантаженням контейнерів // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. — Одеса: ОНМУ. — 2011. — Вип.17. — С. 183–199.

Ляшенко Н.И. Создание временных шлюзов 2-го порядка в логистической цепи поставок // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. — Одеса: ОНМУ. — 2009. — Вип.15. — С. 54–69.

Kholodenko A., Gorb O. Supply chain equilibriums under non-linear cost functions of participants // Montenegrin journal of economics. — 2010. — № 6. — P. 5–8.

Кічкіна О.І. Моделювання поведінки транспортно-складської системи // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СУНУ. — 2012. — № 6 (177). — Ч. 1. — С. 312–314.

Дудукалов Ю.В. Применение методов нечеткого моделирования для оптимизации транспортных систем // Вісник СевНТУ: Серія: Машиноприладобудування та транспорт. — Севастополь. — 2011. — Вип. 122/2011. — С. 61–64.

Hosny M.I., Mumford C.L. Investigating genetic algorithms for solving the multiple vehicle pickup and delivery problem with time windows // Metaheuristic International Conference, MIC-2009. — 2009. — P. 36–39.

Томашевский В.Н. Моделювання систем. — К.: Видавнича група BHV, 2007. — 352 с.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник, вид. 8. — К.: Вид. дім "Слово", 2010. — 816 с.

Ржевський С.В., Александрова В.М. Дослідження операцій: Підручник. — К.: Академвидав, 2006. — 560 с.

Пападимитриу С., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность: Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 325 с.

Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Вильямс", 2001. — 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.