The designing of non-linear filter in the problem of structure identification of biomedical signals with locally focused signs

Authors

  • A. I. Povoroznyuk
  • A. E. Filatova

Abstract

This research is aimed to improve the quality of structural identification of biomedical signals with locally focused signs through the development of new methods for solving this problem. The problem of designing of intelligent computer decision support systems in cardiology is considered in this research. Also, the main stages of processing of biomedical signals with locally focused signs are formulated. Generalized method of structural identification of biomedical signals with locally focused signs using a digital non-linear filter is proposed. Analysis of the non-linear filter parameters in the problem of structural identification of biomedical signals with locally focused signs is conducted, synthesis of quality criteria of structural identification based on the designed non-linear filter is completed, the experimental verification of the quality of structural identification by setting various parameters of the nonlinear filter is implemented. Conclusions about the effectiveness of different models of the desired signal for the structural identification of biomedical signals with locally focused signs are made.

References

Filatova H.Ye. Strukturna identyfikatsiya syhnaliv u kardiolohichnykh systemakh: dys. kand. tekhn. nauk: 05.11.17. — Kharkiv, 2002. — 177 s.

Filatova А.E. Nelineynaya fil’tratsiya biomeditsinskikh signalov s lokal’no sosredotochennymi priznakami v zadache strukturnoy identifikatsii // Visnyk NTU "KhPI". Tematychnyy vypusk: Informatyka i modelyuvannya. — Kharkiv: NTU "KhPI". — 2011. — № 17. — S. 168–174.

Faynzil'berh L.S. Metody ta instrumental'ni zasoby otsinyuvannya stanu ob"yektiv za syhnalamy z lokal'no zoseredzhenymy oznakamy: avtoref. dys. Na zdobuttya nauk. stupenya doktora tekhn. nauk: spets. 05.13.06 "Avtomatyzovani systemy upravlinnya ta prohresyvni informatsiyni tekhnolohiyi". — K., 2004. — 35 s.

Faynzil’berg L.S. FАZАGRАF — effektivnaya informatsionnaya tekhnologiya obrabotki EKG v zadache skrininga ishemicheskoy bolezni serdtsa // Klinicheskaya informatika i telemeditsina. — 2010. — 6, № 7. — S. 22–30.

Abakumov V.H., Rybin O.I., Svatosh Y. Biomedychni syhnaly. Henezys, obrobka, monitorynh: Navchal'nyy posibnyk — K.: Nora-print, 2001. — 516 s.

Vychislitel’nyye sistemy i avtomaticheskaya diagnostika zabolevaniy serdtsa / Pod red. TS. Kaseresa, L. Dreyfusa. — M.: Mir, 1974. — 504 s.

Аyficher E., Dzhervis B. TSifrovaya obrabotka signalov: Prakticheskiy pokhod — M.: Izdatel’skiy dom "Vil’yams", 2004. — 992 s.

Sergiyenko А.B. TSifrovaya obrabotka signalov: Uchebnoye posobiye. Vtoroye izdaniye. — SPb.: Piter, 2006. — 752 s.

Oppengeym А., SHafer R. TSifrovaya obrabotka signalov. — M.: "Tekhnosfera", 2007. — 856 s.

Tatarskiy B.G., Dudnik P.I., Il’chuk А.R. Mnogofunktsional’nyye radiolokatsionnyye sistemy: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. — M.: Drofa, 2007. — 283 s.

Povoroznyuk А.I., Filatova А.E. Opisaniye etalona dlya sinteza funktsii otklika nelineynogo fil’tra v zadache strukturnoy identifikatsiya biomeditsinskikh signalov s lokal’no sosredotochennymi priznakami // Visnyk NTU "KhPI". Tematychnyy vypusk: Informatyka i modelyuvannya. — 2012 — № 38. — S. 136–141.

Issue

Section

Mathematical methods, models, problems and technologies for complex systems research