A conceptual model of information system of "Scientific researches" of NAPS of Ukraine

Authors

  • А. V. Kilchenko

Abstract

Principles of construction of conceptual model of the IS "Scientific researches" are presented for automation of management of scientific researches in NAPS of Ukraine. The research results are described in relation to forming of the fields and automation of treatment of documents in the integrated environment of MS Sharepoint, which was conducted within the framework of implementation of scientific research "Scientific and methodological support of information systems planning research at the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine on the basis of the Internet".

References

Zadorozhna N.T., Lavrishcheva K.M. Menedzhment dokumentoobihu v informatsiynykh systemakh osvity. — Navchal'no-metodychnyy posibnyk. — K.: "Pedahohichna dumka", 2007. — 228 s.

Natsional'na akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny. Naukovi doslidzhennya: planuvannya, kontrol', monitorynh. — http://planning.edu-ua.net.

Zadorozhna N.T., Kil'chenko A.V., Sereda Kh.V. Informatsiyna systema "Slukhachi Tsentral'noho instytutu pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity Akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny" // Komp"yuterni nauky ta informatsiyni tekhnolohiyi (CSIT-2007): Mater. mizhnar. nauk.-tekhn. konf., 27–29 ver. 2007 r. — L'viv: Natsional'nyy universytet "L'vivs'ka politekhnika", Instytut komp"yuternykh nauk ta informatsiynykh tekhnolohiy, 2007. — S. 33–35.

Kuznetsova T.V. Formuvannya funktsional'noho zabezpechennya informatsiynoyi systemy planuvannya naukovykh doslidzhen' NAPN Ukrayiny. — Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. — 2010. — № 3 (17). — http://www.ime.eduua.net/em17/emg.html.

Sereda Kh.V. Vymohy do informatsiynoho zabezpechennya informatsiynoyi systemy planuvannya naukovykh doslidzhen' v APN Ukrayiny. Kontseptual'na model' danykh // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. — 2010. — № 1 (16). — http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html.

Kil'chenko A.V., Lebedenko L. V. Vymohy do avtomatyzatsiyi obrobky planovo-finansovykh dokumentiv v informatsiyniy systemi planuvannya naukovykh doslidzhen' v Akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. — 2010. — № 1 (16). — http://www.ime.eduua.net/em16/emg.html.

Kil'chenko A.V. Kontseptual'na model' planovo-finansovykh pokaznykiv dlya Informatsiynoyi systemy v NAPN Ukrayiny // Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. — 2011. — № 4 (24). — http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/536.

Polozhennya pro poryadok planuvannya i kontrolyu za vykonannyam naukovykh doslidzhen' v Akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny" (redaktsiya 2010 r.): [Zatv. postanovoyu Prezydiyi APN Ukrayiny vid 17 hrud. 2009 r. № 1-7/12-395] // APN Ukrayiny. — K:: [b. v.], 2009. — 50 s.

Issue

Section

Mathematical methods, models, problems and technologies for complex systems research