Основы методики комплексной оценки экологичности систем окружающей среды

Authors

  • T. V. Kozulja
  • N. V. Sharonova
  • D. V. Emelianova
  • M. M. Kozulja

Abstract

Предоставлены теоретико-практические основы обоснования методики оценки экологичности на основе вероятностно-энтропийного риск-анализа для решения задач экологической безопасности на уровне ландшафтно-геохимических комплексов и природно-техногенных территорий. Предложено для установления механизмов устранения прямой связи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей естественной среды ввести вероятностно-энтропийный анализ состояния системного объекта на микро- и макро уровне исследования относительно данных "состояние – процесс – состояние" относительно гомеостаза "система – окружающая среда". Для реализации такого подхода по экологической оценке природно-техногенных объектов предложено использовать энтропийную функцию. Представлены практические примеры оценки экологического качества исследованных техногенно-нагруженных объектов по методологии КЭС и ее сочетание с MІPS- анализом.

References

Zgurovs’kiy M.Z., Statyukha G.А., Dzhigirey I.N. Otsenivaniye ustoychivogo razvitiya okruzhayushchey sredy na subnatsional’nom urovne v Ukraine // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2008. — # 4. — S. 7–20.

Sistemnyy analiz v issledovanii slozhnykh fizicheskikh protsessov i poley / M.Z. Zgurovskiy, А.M. Demchenko, А.N. Novikov, I.I Kovalenko / In-t kibernetiki im. V.M. Glushkova NАN Ukrainy. — Prepr. — Kiyev, 1993. — 37 c.

Prigozhin I.R., Stengers I. Poryadok iz khaosa. — M.: Nauka, 1986. — 432 s.

Kozulya T.V. Protsesy ekolohichnoho rehulyuvannya. Kontseptsiya korporatyvnoyi ekolohichnoyi systemy: monohrafiya. — Kharkiv: NTUU "KhPY", 2010. — 588 s.

Prusakov V.M., Prusakova M.V. Аnaliz dinamiki riska zabolevaniy ot vozdeystviya faktorov okruzhayushchey sredy // Gigiyena i sanitariya. — 2006. — № 1. — S. 45–49.

Donozolohichna diahnostyka stanu zdorov"ya naselennya u zv"yazku z vplyvom faktoriv navkolyshn'oho seredovyshcha: Metodychni rekomendatsiyi / Derhachov E.A., Ohir L.B., Drozd T.Ye. ta in.: Dnipropetrovs'ka derzhavna medychna akademiya, Naukovo-doslidnyts'kyy instytut medytsyny pratsi, Ukrayins'kyy naukovyy hihiyenichnyy tsentr MOZ Ukrayiny. — K., 2000. — 33 c.

Metodychni rekomendatsiyi "Otsinka ryzyku dlya zdorov"ya naselennya vid zabrudnennya atmosfernoho povitrya". — K.: MOZ, 2007. — 25 s. — (Nakaz MOZ vid 13.04.2007 # 184).

Mashyna N.I. Ekonomichnyy ryzyk i metody yoho vymiryuvannya. — K.: Tsentr navchal'noyi literatury, 2003. — 188 s.

Pakhomova N.V., Rikhter K.K. Ekonomika prirodopol’zovaniya i ekologicheskiy menedzhment. — SPb.: Izd-vo SPb. un-ta, 1999. — 488 s.

Issue

Section

Theoretical and applied problems of intelligent systems for decision making support