Rating assessment of individual research activities in scientific institutions in the field of natural Sciences

Authors

  • O. S. Dvorshchenko
  • V. M. Kulikov
  • T. V. Pyatchanina

Abstract

Automated technology of complex assessment of individual productivity of activity of scientific employees based on differential parameters is developed. The technology allows to calculate the efficiency of scientific activity in an interval scale, using numerical characteristics without information loss. The concept of technology is based on the following principles: account of all basic types of scientific activity; assessment of end results of work; use of weight coefficients for maintenance of balance between groups of criteria; gradation of main types of scientific activity on subtypes with awarding points according to nominal or interval scales (depending on complexity of performed work). The technology also allows monitoring of the individual efficiency of scientific, technical, pedagogical and methodological and organizational activity of the scientist and can be used as a mechanism to increase the level of information support of acceptance of administrative decisions in the research Institute of different departmental subordination.

References

Prohrama ekonomichnykh reform Ukrayiny na 2010–2014 roky "Zamozhne suspil'stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava". — http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova # 1176 vid 31.10.2011 "Pro zatverdzhennya Metodyky optymizatsiyi (atestatsiyi) byudzhetnykh naukovykh ustanov, yaki povnistyu abo chastkovo finansuyut'sya za rakhunok koshtiv derzhavnoho byudzhetu, ta planu optymizatsiyi (atestatsiyi) byudzhetnykh naukovykh ustanov, yaki povnistyu abo chastkovo finansuyut'sya za rakhunok koshtiv derzhavnoho byudzhetu". — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1176-2011-%D0%BF/ed20120403

Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu. Nakaz # 399 vid 03.04.2012 "Pro zatverdzhennya Poryadku otsinky rozvytku diyal'nosti naukovoyi ustanov". — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0629-12.

Kuzems'ka V. DSTU ISO 9001: 2009 Systemy upravlinnya yakistyu. Vymoh // Natsional'nyy standart Ukrayiny. — Kyyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2009. — 34 c.

Statut Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. — http://www.legaltexts.nas.gov.ua/years/open/regulations/Documents/charter_nasu.pdf.

Zakon Ukrayiny # 1977-XII "Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyal'nist'". — Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova vid 13 serpnya 1999 r. # 1475 "Pro zatverdzhennya Polozhennya pro atestatsiyu naukovykh pratsivnykiv". — http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1475-99-%EF.

Ontolohiya. — http://uk.wikipedia.org/wiki/Ontolohiya_ (informatyka).

Gudkov P.А. Metody sravnitel’nogo analiza. — Penza: Izd-vo Pen. gos. Un-ta, 2008. — 81 c.

Saati T., Kerns K. Аnaliticheskoye planirovaniye. Organizatsiya sistem. — M.: Radio i svyaz’, 1991. — 224 c.

Byuyul’ А., Efel’ P. SPSS: Isskustvo obrabotki informatsii. Аnaliz statisticheskikh dannykh i vosstanovleniye skrytykh zakonomernostey. — Spb.: OOO "DiasoftYUP", 2001. — 608 c.

Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova # 74 vid 31 sichnya 2001 r. "Pro umovy oplaty pratsi pratsivnykiv byudzhetnykh naukovo-doslidnykh ustanov i orhanizatsiy ta inshykh naukovykh ustanov Natsional'noyi akademiyi nauk". — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74-2001-%D0%BF.

A.s. Komp"yuterna prohrama "Prohrama reytynhovoho otsinyuvannya diyal'nosti naukovoho spivrobitnyka naukovo-doslidnoyi ustanovy pryrodnychoho profilyu (Rating)" / O.S. Dvorshchenko, T.V. P"yatchanina, V M. Kulikov. — # 42037; zayavl. 02.02.2011.

Issue

Section

Heuristic methods and algorithms in system analysis and control