DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.05

Прийняття рішень у природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей на підставі попарного порівняння альтернатив

Yulija D. Stefanyshyna-Gavryliuk, Dmytro V. Stefanyshyn

Анотація


Обґрунтовано необхідність урахування ризику невикористаних можливостей як складової повного ризику під час прийняття рішень у природокористуванні в умовах ризику. Сформульовано загальні положення і правила та наведено принципові узагальнення — означення і твердження, що стосуються прийняття рішень у природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей. Запропоновано функції повного ризику альтернатив у вигляді лінійних комбінацій, які поєднують системні (власні) ризики альтернатив та ризики невикористаних можливостей, де останні трактуються як виграшні ефекти альтернатив, що відкидаються. Сформульовано твердження про те, що множина оптимальних альтернатив за критерієм мінімального ризику як результат розв’язання задачі прийняття рішень з урахуванням ризику невикористаних можливостей збігається з множиною оптимальних альтернатив за критерієм максимальної корисності. Наведено способи визначення компонент повного ризику для заповнення таблиць рішень на підставі попарного порівняння альтернатив і запропоновано алгоритми вибору оптимальної альтернативи з урахуванням ризику невикористаних можливостей.

Ключові слова


альтернатива;оптимізація;прийняття рішень в природокористуванні;повний ризик;ризик невикористаних можливостей;системний ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Bejko I.V. Zadachi, metody i alhorytmy optymizatsiyi: navch. posib. / I.V. Bejko, P.M. Zin'ko, O.H. Nakonechnyj. — Rivne: NUVHP, 2011. — 624 s.

Mushik E. Metody prinjatija tehnicheskih reshenij / E. Mushik, P. Mjuller; per. s nem. — M.: Mir, 1990. — 206 s.

Eddous M. Metody prinjatija reshenij / M. Eddous, R. Stensfild; per. s angl. — M.: JuNITI, Audit, 1997. — 510 s.

Vitlins'kyj V.V. Ekonomichnyj ryzyk: ihrovi modeli / V.V. Vitlins'kyj, P.I. Verchenko, A.V. Sihal, Ja.S. Nakonechnyj. — K.: KNEU, 2002. — 446 s.

Zgurovskij M.Z. Sistemnyj analiz / M.Z. Zhurovskyj, N.D. Pankratova. — K.: Nauk. dumka, 2011. — 900 s.

Kachyns'kyj A.B. Bezpeka, zahrozy i ryzyk: naukovi kontseptsiyi ta matematychni metody: monohr. / A.B. Kachyns'kyj; In-t problem natsional'noyi bezpeky. Nats. akad. sluzhby bezpeky Ukrayiny. — K.: [b. n.], 2004. — 470 s.

Lysychenko H.V. Pryrodnyj, tekhnohennyj ta ekolohichnyj ryzyky: analiz, otsinka, upravlinnja / H.V. Lysychenko, O.L. Zabulonov, H.A. Khmil'. — K.: Nauk. dumka, 2008. — 544 s.

Mirtshulava Ts.E. Opasnosti i riski na nekotoryh vodnyh i drugih sistemah. Vidy, analiz, otsenka / Ts.E. Mirtshulava. — Tbilisi: Metsniereba, 2003. — 538 s.

Pankratova N.D. Otsinjuvannja bahatofaktornykh ryzykiv v umovakh kontseptual'noyi nevyznachenosti / N.D. Pankratova, N.I. Nedashkivs'ka // Kibernetika i sistemnyj analiz. — 2009. — № 2. — S. 72–82.

Jastrems'kyj O.I. Osnovy teoriyi ekonomichnoho ryzyku / O.I. Jastrems'kyj. — K.: ArtEk, 1997. — 248 s.

Rowe W. An anatomy of risk / W. Rowe. — New York: W. J. Wiley, 1997. — 488 p.

Stefanyshyn D.V. Vybrani zadachi otsinky ryzyku ta pryjnjattja rishen' za umov stokhastychnoyi nevyznachenosti / D.V. Stefanyshyn. — K.: Azymut-Ukrayina, 2009. — 104 s.

Stefanyshyn D.V. Metod porivnjannja variantiv rishen' v pryrodokorystuvanni z vrakhuvannjam ryzykiv nevykorystanykh mozhlyvostej / D.V. Stefanyshyn, Ju.D. Stefanyshyna, M.V. Kubaj // Matematychne ta komp’juterne modeljuvannja: zb. nauk. prats' Kam’janets'-Podil's'koho natsional'noho un-tu; Instytut kibernetyky im. V.M. Hlushkova NANU; [redkol.: V.V. Skopets'kyj (vidp. red.) ta in.]. — Kam’janets'-Podil's'kyj, 2008. — Vyp. 1. — S. 174–181.

Stefanyshyn D.V. A method of decision making at risk in natural resources use by pairwise comparison of alternatives with taking account of risks of lost opportunities / D.V. Stefanyshyn, Yu.D. Stefanyshyna // Proc. Of Int. Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems". — July 7–11, 2009. — S.-Petersburg, Russia. — P. 435–439.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бейко І.В. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навч. посіб. / І.В. Бейко, П.М. Зінько, О.Г. Наконечний. — Рівне: НУВГП, 2011. — 624 с.

2. Мушик Э. Методы принятия технических решений / Э. Мушик, П. Мюллер; пер. с нем. — М.: Мир, 1990. — 206 с.

3. Эддоус М. Методы принятия решений / М. Эддоус, Р. Стенсфилд; пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, Аудит, 1997. — 510 с.

4. Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.

5. Згуровский М.З. Системный анализ / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова. — К.: Наук. думка, 2011. — 900 с.

6. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи: моногр. / А.Б. Качинський; Ін-т проблем національної безпеки. Нац. акад. служби безпеки України. — К.: [б. н.], 2004. — 470 с.

7. Лисиченко Г.В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління / Г.В. Лисиченко, О.Л. Забулонов, Г.А. Хміль. — К.: Наук. думка, 2008. — 544 с.

8. Мирцхулава Ц.Е. Опасности и риски на некоторых водных и других системах. Виды, анализ, оценка / Ц.Е. Мирцхулава. — Тбилиси: Мецниереба, 2003. — 538 с.

9. Панкратова Н.Д. Оцінювання багатофакторних ризиків в умовах концептуальної невизначеності / Н.Д. Панкратова, Н.І. Недашківська // Кибернетика и системный анализ. — 2009. — № 2. — С. 72–82.

10. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. — К.: АртЕк, 1997. — 248 с.

11. Rowe W. An anatomy of risk / W. Rowe. — New York: W. J. Wiley, 1997. — 488 p.

12. Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності / Д.В. Стефанишин. — К.: Азимут-Україна, 2009. — 104 с.

13. Стефанишин Д.В. Метод порівняння варіантів рішень в природокористуванні з врахуванням ризиків невикористаних можливостей / Д.В. Стефанишин, Ю.Д. Стефанишина, М.В. Кубай // Математичне та комп’ютерне моделювання: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного ун-ту; Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ; [редкол.: В.В. Скопецький (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. 1. — С. 174–181.

14. Stefanyshyn D.V. A method of decision making at risk in natural resources use by pairwise comparison of alternatives with taking account of risks of lost opportunities / D.V. Stefanyshyn, Yu.D. Stefanyshyna // Proc. Of Int. Scientific School «Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems». — July 7–11, 2009. — S.-Petersburg, Russia. — P. 435–439.