Complex deterministic evaluation of the complex hierarchical-network systems: III. Aggregative evaluation

Authors

  • D. O. Polishchuk інженер з програмного забезпечення комп’ютерів відокремленого підрозділу "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів, Ukraine
  • O. D. Polishchuk старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Ukraine
  • M. S. Yadzhak провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Ukraine

Abstract

Methods of complex deterministic evaluation of the complex systems with a hierarchical-network structure, components of which are methods of local, forecasting, aggregative, and interactive estimation of the state, function quality, and interaction of objects comprising the system are proposed. The main approaches to the construction of generalized conclusions about the state and quality of functioning of the system at different levels of the hierarchy (methods of the "weakest" element, weighted linear and nonlinear aggregation) are described. Areas of their use are defined and the main advantages and drawbacks are analyzed. The various directions of implementation of the weighted linear aggregation method for evaluations of elements of the system and its basic subsystems are considered in detail. Principles for visualizing the results of the aggregate evaluation for timely localization of the structural elements of the system which received negative or close to them conclusions are proposed. Effectiveness of the proposed methods is illustrated by the analysis of quality of the objects of the track and station facilities of the rail transport system of Ukraine.

Author Biographies

D. O. Polishchuk, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів відокремленого підрозділу "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів

Поліщук Дмитро Олександрович,

інженер з програмного забезпечення комп’ютерів відокремленого підрозділу "Інформаційно-обчислювального центру" Державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця", Україна, Львів

O. D. Polishchuk, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

Поліщук Олександр Дмитрович,

старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

M. S. Yadzhak, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

Яджак Михайло Степанович,

старший науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів

References

Polishchuk D., Polishchuk O., Yadzhak M. Kompleksne otsinyuvannya skladnykh system z iyerarkhichno-merezhevoyu strukturoyu: I. Opys metodyky // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2015. — # 1. — S. 21–31.

Polishchuk D., Polishchuk O., Yadzhak M. Kompleksne otsinyuvannya skladnykh system z iyerarkhichno-merezhevoyu strukturoyu: II. Lokal'ne ta prohnostychne otsinyuvannya // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2015. — # 2. — S. 26–38.

Voronin А.N. Metod mnogokriterial’noy otsenki i optimizatsii iyerarkhicheskikh sistem // Kibernetika i sistemnyy analiz. — 2007. — № 3. — S. 84–92.

Dombi J. Basic concepts for a theory of evaluation: the aggregative operator // European Journal of Operational Research. — 1982. — 10, № 3. — P. 282–293.

Bogdanchuk V.Z., Egorov B.M., Katulev А.N. Аgregirovaniye vektornykh kriteriyev. — L.: LIIАN, 1990. — 214 s.

Polishchuk D., Polishchuk O. About evaluation of complex dynamical systems // Journal of Complex Systems. — 2013, Article ID 204304, 6 p.: Available. — http://dx.doi.org/10.1155/2013/204304.

Ofitsiynyy sayt Ukrzaliznytsi. — http://www.uz.gov.ua.

Bakayev А.А. i dr. Mezhdunarodnyye transportnyye koridory Ukrainy: seti i modelirovaniye. Tom 1. Nazemnyye vidy transporta. — K.: KUETT, 2003. — 516 s.

Polishchuk D.O. Model' lokal'noho otsinyuvannya stanu elementiv koliynoho hospodarstva Ukrzaliznytsi // Visnyk Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akad. V. Lazaryana. — 2012. — Vyp. 41. — S. 158–166.

Polishchuk D.O. Model' lokal'noho otsinyuvannya stantsiynoho hospodarstva Ukrzaliznytsi // Zb. nauk. prats' IV Konf. molodykh uchenykh iz suchasnykh problem mekhaniky i matematyky im. akad. Ya.S. Pidstryhacha. — 24–27 travnya 2011 r. — L'viv. — S. 178–181.

Polishchuk D.O., Polishchuk O.D. Monitorynh potoku transportnykh merezh iz chastkovo vporyadkovanym rukhom // Zb. nauk. prats' KhKhIII nauk.-tekhn. konf. Molodykh naukovtsiv Fizyko-mekhanichnoho instytutu im. H.V. Karpenka NANU. — 23–25 zhovtnya, 2013. — L'viv, Ukrayina. — S.326–329.

Diligenskiy N.V., Dymova L.G., Sevast’yanov P.V. Nechetkoye modelirovaniye i mnogokriterial’naya optimizatsiya proizvodstvennykh sistem v usloviyakh neopredelennosti: tekhnologiya, ekonomika, ekologiya. — M.: Mashinostroyeniye, 2004. — 458 s.

Polyanskiy S.V., Semenov I.B., CHizhov S.А. Kompleksnoye otsenivaniye v zadachakh upravleniya sistemami sotsial’no-ekonomicheskogo tipa. — M.: IPU RАN, 1996. — 48 s.

KHovanov H.B. Otsenka slozhnykh ekonomicheskikh ob"yektov i protsessov v usloviyakh neopredelёnnosti // Vestnik SPbGU. Ser. 5. — 2005. — Vyp. 1. — C. 139–143.

Polishchuk D., Yadzhak M. Vykorystannya chasovykh ryadiv dlya prohnozuvannya otsinky yakosti funktsionuvannya skladnykh system // Zb. prats' Mizhn. nauk. konf. "Suchasni problemy mekhaniky i matematyky". — 25–29 travnya 2008. — L'viv. — T. 3. — S. 38–40.

Hardy G.H., Littlewood J.E., Polia G. Inequalities. — Cambridge University Press, 1988. — 478 р.

Polishchuk O. Optimization of estimation of man’s musculoskeletal system // Computer Mathematics and Calculation Optimization. — 2001. — 2. — Р. 360–367.

Bar-Yam Y. About engineering complex systems: Multiscale analysis and evolutionary engineering // Engineering Self-Organising Systems: Methodologies and Applications. — London: Springer, 2005. — P. 16–31.

Bloom M., Fischer J., Orme J. Evaluating practice. — Allyn and Bacon, 2006. — 488 p.

Polishchuk D., Polishchuk O., Yadzhak M. Solution of some problems of evaluation of the complex systems // Proc. of the 15th Int. conf. on automatic control, 23–26 September 2008. — Odesa: ONMA. — P. 968–976.

Published

2015-12-15

Issue

Section

Progressive information technologies, high-efficiency computer systems