The model of control the converter process in the decision-making system

Authors

  • V. S. Bogushevskiy професор інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine
  • S. V. Zhuk асистент інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine
  • К. A. Sergeyeva інженер I категорії інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine
  • M. V. Gorbachova студентка інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ, Ukraine

Abstract

The principle of constructing a model of relatively static and dynamics control of the oxygen-converter process is shown. The models of heating materials, the model of calculation the bulk for the melting using the final slag and dynamic control (control of the metal mass, the rate of decarburization, slag formation, the model of determination the feasibility and the moment of the slag folding, a dynamic model of melting futher blow). Analyzed the results of industrial tests of the model. The motion pictures (examples) of the control model implementation are shown: video picture "calculation of metal part of the shaft", video picture "recommendations on the melting control" video picture "further blowing". The results of industrial tests of models, which were per-formed for the data of the control of the 350-ton Converter JSC Metallurgical combine "Azovstal", were analized. It showed an increase in the effectiveness of converters work on key indicators: increase in yield casting, lining resis-tance, an increase in the number of controlled meltings.

Author Biographies

V. S. Bogushevskiy, професор інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Богушевський Володимир Святославович,

професор, доктор технічних наук, професор інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

S. V. Zhuk, асистент інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Жук Сергій Васильович,

асистент інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

К. A. Sergeyeva, інженер I категорії інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Сергеєва Катерина Олександрівна,

інженер I категорії інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

M. V. Gorbachova, студентка інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

Горбачова Марина Володимирівна,

студентка інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ", Україна, Київ

References

Chernecha D.F., Bohushevs'kyy V.S., Hotvyans'kyy Yu.Ya. ta in. Osnovy metalurhiynoho vyrobnytstva metaliv i splaviv. — K.: Vyshcha shk., 2006. — 503 s.

Bigeyev А.M. Metallurgiya stali. Teoriya i tekhnologiya plavki stali. — CHelyabinsk: Metallurgiya, 1988. — 480 s.

Bogushevskiy V.S., Orobtsev YU.V., Ryumshin N.А., Sorokin N.А. Matematicheskaya model’ АSU konverternoy plavkoy. — K.: NPK "Kiyevskiy institut avtomatiki", 1996. — 212 s.

Boychenko B.M., Okhot·s'kym V.B., Kharlashyn P.S. Konverterne vyrobnytstvo stali (teoriya, tekhnolohiya, yakist' stali, konstruktsiya ahrehativ, retsyrkulyatsiya materialiv i ekolohiya). — Dnipropetrovs'k: RVA "Dnipro–VAL", 2004. — 454 s.

Bogushevskiy V.S., Ryumshin N.А., Sorokin N.А. Osnovy matematicheskogo opisaniya tekhnologicheskikh protsessov konverternogo proizvodstva stali. — K.: NPO "Kiyevskiy institut avtomatiki", 1992. — 168 s.

Bogushevsky V., Sharbatian M., Suhenko V. Automatic control of converter process // Materialy IV Mezinarodni Vedecko-Practicka Ronference "Evropska Veda XXI Stoleti–2008", 16–30 kvetna 2008 roku. — P. 26–29.

Bohushevskyy V.S., Sukhenko V.Yu. Pro vykorystannya determinovanoho pidkhodu pry pobudovi matematychnoyi modeli konverternoho protsessu // Spetsial'na metalurhiya: vchora, s'ohodni, zavtra. — K.: "Politekhnika", 2009. — S. 228–233.

Bogushevskiy V.S., Grabovskiy G.G., Mikhaylov V.M. i dr. Komp’yuternaya model’ rascheta shikhtovki i produvki konverternoy plavki // Stal’. — 2006. — № 1. — S. 18–21.

Bogushevskiy V.S., Sukhenko V.YU., Sergeyeva E.А., ZHuk S.V. Realizatsiya modeli upravleniya konverternoy plavkoy v sisteme prinyatiya resheniy // Avtomatyka. Avtomatyzatsiya. Elektrychni kompleksy ta systemy. — 2010. — № 1 (25). — S. 101–105.

Bohushevs'kyy V.S., Serheyeva K.O., Zhuk S.V. Avtomatyzovana systema keruvannya konverternoyu plavkoyu // Visn. NTUU "KPI". Ser. Mashynobuduvannya. — 2011. — 2, № 61. — S. 147–151.

Bohushevs'kyy V.S., Sukhenko V.Yu., Shmatko O.V. Matematychna model' i systema keruvannya rezhymom duttya konverternoyi plavky // Visn. NTUU "KPI". Ser. Mashynobuduvannya. — 2011. — 2, № 61. — S. 38–43.

Bohushevs'kyy V.S., Serheyeva K.O., Sukhenko V.Yu., Zhuk S.V. Rozrakhunok metalevoyi chastyny shykhty kysnevo-konverternoyi plavky // Metalurhycheskaya y hornorudnaya promыshlennost'. — 2010. — № 7. — S. 266–269.

Published

2012-12-14

Issue

Section

Decision making and control in economic, technical, ecological and social systems