DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2016.4.03

Імовірнісний підхід до оцінювання перспективності купівлі бізнесу конкретним інвестором

Yuriy A. Zack

Анотація


Згідно з індивідуальними планами інвестора визначається ряд показників обсягів очікуваних грошових потоків, значень коефіцієнтів дисконтування, а також розподіл імовірностей кожного із цих значень і величини "дисконтованого доходу" за кожний рік експлуатації і за весь прогнозований період володіння бізнесом. Розрахунковий розподіл імовірностей результуючої суми значень цих складових величин визначає стохастичну оцінку вартості бізнесу для даного конкретного інвестора. Запропонована стохастична оцінка вартості дозволить інвестору більш об'єктивно оцінити різні показники ризику під час купівлі підприємства, визначивши ймовірність того, що різниця між вартістю підприємства, запропонованою її справжнім власником, буде не нижчою або не вищою від деякої наперед заданої величини очікуваного прибутку.

Ключові слова


вартість покупки бізнесу;дисконтуємі грошові потоки;залишкові активи підприємства;розподіли ймовірностей;стохастичні оцінки ризику

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Gordon M. J. Dividends, Earnings and Stock Price / M.J. Gordon // The Review of Economics and Statistics. — 1959. — 41, N 2. —P. 99–105.

Modigliani F. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment / F. Modigliani, M.H. Miller // American Economic Review. — 1958. — 48. — P. 261–297.

Damodaran A. Investitsionnaja otsenka. Instrumenty i metody otsenki ljubyh aktivov / A. Damodaran. — Al'pyna Pablysher, 2010.

Merser Z.K. Integrirovannaja teorija otsenki biznesa / Z.K. Merser, T.U. Harms; pod nauch. red. V.M. Rutgauzera. — Izd-vo Marosejka, 2008.

Sharp U.F. Investitsii / U.F. Sharp, M.J. Gordon, Dzh.V. Bejli. — M.: Infra-M, 2009 .

Kosorukova I.V. Otsenka stoimosti biznesa: konsp. lektsii / Y.V. Kosorukova. — M.: YFRU, 2012.

Kosorukova I.V. Otsenka stoimosti tsennyh bumag i biznesa / Y.V. Kosorukova, S.A. Sekachev, M.A. Shuklyna. — M.: MFPA, 2011.

Grjaznova A.G. Otsenka stoimosti predprijatija (biznesa) / A.G. Grjaznova, M.A. Fedotova, M.A. Eskindarov i dr. — M.: Interreklama, 2003. — 544 s.

Liu J. Equity valuation using multiples / J. Liu, D. Nissim, J. Thomas // Journal of Accounting Research. — 2002. — 40, N 1. — P. 135–172.

Ballwieser W. Unternehmensbewertung: Prozeß, Methoden und Probleme / W. Ballwieser. — 3. — 2011. — Stuttgart: Aufl.

Zak Ju.A. Ob odnom podhode k vyboru znachenij mul'tiplikatorov i otraslevyh koeffitsientov pri sravnitel'nom metode predvaritel'noj otsenki stoimosti biznesa / Ju.A. Zak // Menedzhment sehodnja. — 2015. — № 6. — S. 326–333.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Gordon M. J. Dividends, Earnings and Stock Price / M.J. Gordon // The Review of Economics and Statistics. — 1959. — 41, N 2. —P. 99–105.

2. Modigliani F. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment / F. Modigliani, M.H. Miller // American Economic Review. — 1958. — 48. — P. 261–297.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран. — Альпина Паблишер, 2010.

4. Мерсер З.К. Интегрированная теория оценки бизнеса / З.К. Мерсер, Т.У. Хармс; под науч. ред. В.М. Рутгаузера. — Изд-во Маросейка, 2008.

5. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, М.Й. Гордон, Дж.В. Бейли. — М.: Инфра-М, 2009 .

6. Косорукова И.В. Оценка стоимости бизнеса: консп. лекции / И.В. Косорукова. — М.: ИФРУ, 2012.

7. Косорукова И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина. — М.: МФПА, 2011.

8. Грязнова А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров и др. — М.: Интерреклама, 2003. — 544 с.

9. Liu J. Equity valuation using multiples / J. Liu, D. Nissim, J. Thomas // Journal of Accounting Research. — 2002. — 40, N 1. — P. 135–172.

10. Ballwieser W. Unternehmensbewertung: Prozeß, Methoden und Probleme / W. Ballwieser. — 3. — 2011. — Stuttgart: Aufl.

11. Зак Ю.А. Об одном подходе к выбору значений мультипликаторов и отраслевых коэффициентов при сравнительном методе предварительной оценки стоимости бизнеса / Ю.А. Зак // Менеджмент сегодня. — 2015. — № 6. — С. 326–333.