Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1

D. V. Stefanyshyn, K. G. Romanchuk

Анотація


Наведено результати оцінки ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1, що будується в Росії на ріці Ардон. Розглянуто три можливі сценарії аварійного виливу води з басейну з різними очікуваними збитками. Під час оцінки ймовірності аварії на гідроспоруді за модельними сценаріями використано логіко-імовірнісний метод дерев відмов та статистично-експериментальні дані щодо відмов і несправностей обладнання та пошкодження гідроспоруд у процесі експлуатації. Оцінка узагальненого ризику збитків від аварії проводилася в рамках класичної моделі ризику у вигляді добутку збитку та ймовірності його реалізації з використанням байєсівського перетворення ймовірностей. У результаті досліджень встановлено найбільш ризикований сценарій можливої аварії, який слід приймати до уваги під час розробки заходів щодо підвищення безпеки гідроспоруд.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hoeg K. New dam safety legislation and the use of risk analysis // Int. Journal on Hydropower and Dams. — 1998. — № 5. — P. 85–88.

The use of risk analysis to support dam safety decisions and management. Trans. of the 20-th Int. Congress on Large Dams. — 1, Q, 76. Beijing-China, 2000. — 896 р.

Kumamoto H., Henley E.J. Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists.— NY.: IEEE Press, 1996. — 597 р.

Векслер А.Б., Ивашинцов Д.А., Стефанишин Д.В. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. — СПб.: ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2002. — 591 с.

Stefanyshyn D.V. Assessment of accident risks to support safety of the Boureya dam // Proc. of Int. Scientific School "Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems". June 24–28, 2008. Saint-Petersburg, Russia. — P. 377—382.

Стефанишин Д.В. Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності. — К.: Азимут-Україна, 2009. — 104 с.

Стефанишин Д.В., Романчик Е.Г. Вероятностное моделирование гипотетических сценариев двух нетиповых аварий на гидроэнергетических объектах при отказах автоматики // Предотвращение аварий зданий и сооружений. — 2011. — http://pamag.ru/pressa/vmgs-heo.

Данелия А.И., Кочиев П.Г. Зарамагские ГЭС: проектные решения и ход строительства и др. // Гидротехническое строительство, 2007. — № 6.— С. 54–59.

СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. — М.: Госстрой России, 2004.— 24 с.

Стефанишин Д.В. Прогнозування аварій на греблях в задачах оцінки й забезпечення їх надійності та безпеки // Гідроенергетика України. — 2011. — № 3–4. — С. 52–60.

Романчук К.Г., Стефанишин Д.В. Використання байєсівського підходу при управлінні ризиками аварій в складних системах // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: Зб. наук. праць. — Кам’янець-Подільський: К-ПНУ. — 2008. — Вип. 1. — C. 149–155.

Нагрузка и прочность воздушных линий электропередачи. Международная электротехническая комиссия, технический комитет 11: Рекомендации для воздушных линий. — 1987.— 53 с.

Salmon G.M., Hartford D.N.D. Risk analysis for dam safety // Int. Water Power and Dam Construction. March. — 1995. — Part I, II. — P. 42–47.

Lecornu J. Dam Safety in 1996 // From Engineers Duty to Risk Management. ICOLD. — 1996. — 5. — Р. 43–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ