Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах АПК

V. T. Diordiev, A. A. Kashkarov

Анотація


Розглянуто задачу моделювання автоматизованої системи керування (АСК) технологічним комплексом (ТК) з дискретним характером роботи технологічного обладнання та виконавчих механізмів на основі мереж Петрі. Розв’язання задачі виконано на прикладі технологічного процесу виробництва комбікорму (ВК). Для цього проаналізовано стан та шляхи удосконалення АСК ТК з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів, споживчі показники SCADA-систем та функціональність АСК. Обґрунтовано використання математичного апарату мереж Петрі для синтезу ТК, його імітаційної моделі та АСК ним. Такий підхід дозволяє враховувати технологічну схему комплексу та параметри, які підлягають контролю, керуванню та реєстрації. Наведено приклад використання запропонованого способу моделювання. За рахунок алгоритмів аналізу тривалості роботи виконавчих елементів та часу спрацювання датчиків за допомогою математичного апарату гармонійного аналізу розширено інформаційні функції АСК ТК. Наведено діалогові вікна розробленого програмного забезпечення АСК ТК ВК. Представлено результати виробничих досліджень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мусин А.М., Ерков А.А. Компьютерный анализ и синтез систем управления сельскохозяйственными объектами // Техника в сельском хозяйстве. — 1998. — №2. — С. 15–19.

Диордиев В.Т. Основные факторы системотехнического и программно-целевого подходов к организации оптимального управления кормопроизводством // Пр. ТДАТУ. — Мелітополь: ТДАТУ. — 2010. — Вип. 10, Том 10. — С. 14–21.

Лысогор В.Г., Скидан Ю.Я. Автоматизация — не роскошь, а необходимый компонент успеха современного производства // Хранение и переработка зерна. — 2001. — №2. — С. 61–65.

Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Пер. с англ. О.В. Шихеевой. — М.: Радио и связь, 1988. — 128 с.

Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. — К.: Вид. гр. BHV, 2007. — 544 с.

Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О. Використання мереж Петрі для моделювання технологічного процесу приготування комбікормів // Вісн. ЛНАУ: Агроінженерні дослідження. — Л.: Львів. нац. аграр. ун-т, 2008. — Т. 2., №2 — С. 55 – 61.

Діордієв В.Т., Кашкарьов. А.О. Методика експериментальних досліджень АСУ комплексом виробництва комбікормів // Пр. ТДАТУ. — Мелітополь: ТДАТУ. — 2010. — Вип. 10, Т. 9. — С. 187–193. — http://nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Ptdau/2010_10_9.

Глухов Ф.В. Сравнение SCADA-систем по соотношению "цена/качество". — http://www.adastra.ru/reports/expo10/gluhov-SCADA_comparation_.htm.

Деменков Н.П. К вопросу о сравнительном анализе и тенденциях развития SCADA-систем — http://www.adastra.ru/reports/expo9/Demenkov-SCADA_trends_ and_benchmarks.htm.

Густав Олссон, Пиани Джангуидо. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001. — 557 с.

Пат. №54511 Україна. МПК9 A23N 17/00, G06Q 10/00. Спосіб автоматизованого керування технологічним процесом виробництва комбікорму / В.Т. Діордієв, А.О. Кашкарьов / Заявник та власник патенту Таврійський державний агротехнологічний університет. — № u201006332; заявл. 25.05.2010; опубл. 10.11.2010, бюл. № 21/2010.

Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2003. — 604 с.

Діордієв В.Т., Кашкарьов А.О. А.с. 36841 України. Комп’ютерна програма "MiniAPCSCombi" / Заявник та власник ТДАТУ. — № 37087; заявл. 08.12.2010; опубл. 08.02.2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ