№ 4 (2008)

Зміст

Теоретичні та прикладні проблеми і методи системного аналізу

Оцінювання сталого розвитку довкілля на субнаціональному рівні в Україні PDF (Русский)
M. Z. Zgurovsky, G. O. Statyukha, I. M. Dzhygyrey 7-20
Методологія вирішення проблеми сталого розвитку Криму PDF (Русский)
V. A. Ivchenko 21-32
Побудова індексу інтегрального ризику сталого розвитку для вибраної множини країн Латинської Америки PDF (English)
M. Zgurovsky, V. Bakhtina 33-40

Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи

Апробацiя програмно–технологiчного iнструментарію автоматизацiї імітаційного моделювання процесiв надання послуг PDF (Русский)
V. D. Levchuk 41-55
Одноканальна система обслуговування із ерлангівським розподілом часу циклу орбіти PDF
S. V. Pustova 56-65

Проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах

Системна концепція підвищення ефективності космічного геомоніторингу для розв’язання задач природокористування PDF (Русский)
A. D. Fedorovsky, H. N. Bodnar 66-75
Метод покрокового конструювання для складання розкладу занять в учбових закладах PDF (Русский)
V. P. Simonenko, S. I. Simonenko 76-85
Вплив насичуваності споживачів на умови досягнення рівноваги в економічній системі PDF
А. F. Makhort 86-96

Проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі

Grid та інтелектуальна обробка даних Data Mining PDF
A. I. Petrenko 97-110

Методи оптимізації, оптимальне управління і теорія ігор

Про оптимізацію класичну та системну PDF (Русский)
V. V. Yatskevich 111-120

Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем

Побудова апроксимаційної середньоквадратичної та мінімаксної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці PDF
I. A. Kutsenko 121-124
Деякіе класси нелінійних відображень у дуальній парі банахових просторів PDF
O. P. Kohut 125-140